Festiwal Sztuka i Dokumentacja | Art & Documentation Festival
logo stowarzyszeniapismo Sztuka i Dokumentacja
o nas
about
idea zasady uczestnictwa
rules for paricipation
archiwum
archive
kontakt
contact
mapa strony
site map
<<< back


facebook

Scroll down for english version

Wystawa dotyczy relacji między dziełem sztuki a dokumentem. Artyści biorący udział w ekspozycji odwracają logiczny porządek, w którym dokumentacja jest następstwem wykonanego projektu, akcji, bądź dzieła sztuki. Na wystawie zostaną zaprezentowane prace, w których inspiracją dla artystów były różne rodzaje dokumentów i dokumentacji.

Zygmunt Rytka Kolekcja Prywatna
Zygmunt Rytka Kolekcja Prywatna

Tytuł wystawy nawiązujący do słownictwa komputerowego, odnosi się do zapisywania plików z określonym rozszerzeniem w innych formatach. Wystawa prezentuje analogiczne zjawisko w sztuce. Artyści korzystając z różnych dokumentów (np. starej fotografii, archiwalnego tekstu, filmu dokumentalnego), tworzą na kanwie tych materiałów dzieło sztuki. Przetwarzają w ten sposób wartość dokumentalną w komunikat artystyczny. Takie działania można było już obserwować już w latach 60. i 70.,zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Mary Averill Confluence Triptych
Mary Averill Confluence Triptych


W ostatnich latach zagadnienie dokumentacji i archiwizacji nabiera coraz większego znaczenia, co ma również odzwierciedlenie w myśleniu artystów, dla których dokument stanowi punkt wyjścia lub znaczący element w ich pracach. Celem wystawy "Save as Art" jest pokazanie różnorodnego podejścia artystów do dokumentu i wskazanie na najważniejsze wątki pojawiające się w momencie przekraczania granicy dokumentu i wchodzenia w obszar sztuki - przejścia między dokumentacją i kreacją.

Romuald Kutera Interpretacja Reinterpretacja

Romuald Kutera Interpretacja - Reinterpretacja

W wystawie "Save as Art" udział bierze 22 artystów różnych pokoleń, tworzących w Polsce i za granicą. Na wystawie będzie można zobaczyć prace z różnych dziedzin sztuki: video, instalację, performance, fotografię, net art, malarstwo, grafikę komputerową, fotomontaż.

artyści:
Zygmunt Rytka, Zbigniew Tomaszczuk, Romuald Kutera, Anna Kutera, Jerzy Treliński, Krzysztof Żwirblis, Marek Janiak, Łódź Kaliska, Piotr C. Kowalski i Joanna Janiak, Bruce Barber, Mary Averill, Tomasz Sikorski, Tomasz Konart, Wojciech Jastrzębski, Dorota Nieznalska, Izabela Cieszko, Anka Leśniak, Norbert Trzeciak, Maciej Bohdanowicz, Agnieszka Cholewińska, Ewa Surowiec


The exhibition reveals relations between a work of art and a document. Artists who take part in the exposition divert the logical order where the documentation results from a completed project, action or work of art. The exhibition will present works which inspiration for artists came from various kinds of documents and records.

By the use of computer language, the exhibition's title refers to saving files with the specific extension in other formats. An analogical phenomenon in art is presented at the exhibition. Artists using different documents (e.g. old photos, archive texts, documentary films) create a work of art on the basis of these documents. This way they convert a documentary value into an artistic message. Such actions were even observed in 60s and 70s, abroad and in Poland.

In recent years, the matter of documentation and filing has become more and more noteworthy. It has been reflected in the artists' way of thinking for whom the document constitutes a starting point or an important element in their works. "Save as Art" exhibition aims to show various artistic approaches to a document and indicate the most important motifs to appear while going above limits of the document and getting into the area of art - the transition between documentation and creation.

"Save as Art" exhibition is attended by 22 artists of different generations creating in Poland and in foreign countries. The exhibition enables people to see works of different fields of art, such as: video, installation, performance art, photography, net art, painting, computer graphics or photomontage.

Artists who take part in the exhibition are as follows:
Zygmunt Rytka, Zbigniew Tomaszczuk, Romuald Kutera, Anna Kutera, Jerzy Treliński, Krzysztof Żwirblis, Marek Janiak, Łódź Kaliska, Piotr C. Kowalski i Joanna Janiak, Bruce Barber, Mary Averill, Tomasz Sikorski, Tomasz Konart, Wojciech Jastrzębski, Dorota Nieznalska, Izabela Cieszko, Anka Leśniak, Norbert Trzeciak, Maciej Bohdanowicz, Agnieszka Cholewińska, Ewa Surowiec.


Urząd Miasta Łodzi


miejsca festiwalu
festival veues


Patio Centrum Sztuki

Galeria Wschodnia

Fokus Łódź Biennale

Muzeum Sztuki

Galeria Wymiany

Muzeum Kinematografii

Łódzki Dom Kultury

Galeria Imaginarium

Poleski Ośrodek Sztuki

Osrodek Działań Artystycznych


partnerzy


Wytwórnia Filmów Oświatowych

Lejart Promocja Sztuki


patroni medialni
media patronage


TV Toya

TV Toya

arteon

artluk

artserwis

Plaster Łódzki

Łódź-art

Kalejdoskop

Valid XHTML 1.0 Transitional