Festiwal Sztuka i Dokumentacja | Art & Documentation Festival
logo stowarzyszeniapismo Sztuka i Dokumentacja
o nas
about
idea zasady uczestnictwa
rules for paricipation
archiwum
archive
kontakt
contact
mapa strony
site map
<<< back


facebook

Scroll down for english version

W dniach od 11 września do 17 października 2010 r. odbyło się w Łodzi Fokus Łódź Biennale - międzynarodowa wystawa w przestrzeni publicznej, zatytułowana Od Placu Wolności do Placu Niepodległości, której dokumentacja jest prezentowana poprzez projekcję zdjęć w witrynie Klubu Fokus Łódź Biennale przy ulicy Piotrkowskiej 112.

Łódzkie Biennale to intermedialne i interdyscyplinarne wydarzenie artystyczne poświęcone sztuce współczesnej, kontynuujące ideę "Konstrukcji w Procesie". Fokus Łódź Biennale wyróżnia wśród innych światowych wystaw fakt, że artysta zobowiązany jest stworzyć unikalny projekt na miejscu (w przeciwieństwie do innych wystaw tego typu, które są na ogół wyrazem myśli kuratorskiej). Pole działania zostało więc przekazane artystom - dzięki temu otrzymali oni więcej swobody działania i umożliwili mieszkańcom miasta uczestniczenie w procesie twórczym.

Fokus Łódź Biennale miało miejsce wzdłuż ulicy Piotrkowskiej, od placu Wolności do placu Niepodległości oraz w innych miejscach na terenie miasta (Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Sztuki, Muzeum Włókiennictwa, Miejska Galeria Sztuki, Galeria Manhattan, Patio Centrum Sztuki, Klub Fokus Łódź Biennale, Miejska Galeria Sztuki, Galeria Wschodnia, Muzeum Kinematografii, Zona Sztuki Aktualnej Lódź Art Center), współtworząc wiele innych przedsięwzięć artystycznych, tak zwanych "pre-eventów" oraz imprez towarzyszących, które rozciągneły się w czasie od października 2009 do września 2011.

Zamiarem organizatorów było twórcze wykorzystanie urbanistycznej, estetycznej i socjologicznej specyfiki głównej ulicy Łodzi, a także skupienie się na dwóch z najbardziej radykalnych nurtów w sztuce lat 60. i 70., konceptualizmie i Fluxusie, poprzez zademonstrowanie, jak silny wpływ wywarły na przyszłe pokolenia artystów po obu stronach "muru". Łodzi Biennale zostało zorganizowane w ramach projektu uchwały Rady Miasta Łodzi"Sztuka bez granic - zapis przemian i poszukiwań"

Finansowanie: Urząd Miasta ŁodziOrganizator: Muzeum Miasta Łodzi


Fokus Łódź Biennale took place in Łódź between 11 September and 17 October 2010. It was the international exhibition in the public space, titled: From Liberty Square (pol.: Plac Wolności) to Independence Square (pol.: Plac Niepodległości) documentation of which is presented through the projection of photos at the shop-window of the Club of Fokus Łódź Biennale at 118 Piotrkowska Street.

Łódź Biennale is an intermedia and interdisciplinary artistic event devoted to modern art which continues the idea of Construction in Process. Among other world exhibitions, Fokus Łódź Biennale emphasizes the fact that an artist is obliged to create a unique project at the site (opposite to other exhibitions of the kind which are supposed to express curatorial thought). As a result, the field of action has been left to artists, which results in more freedom of action and enables city inhabitants to participate in a creative process.

Fokus Łódź Biennale was held along Piotrkowska Street, from Liberty Square (pol.: Plac Wolności) to Independence Square (pol.: Plac Niepodległości) and in other places of the city (Museum of History of City Łódź, Museum of Modern Art, pol.:Muzeum Sztuki, Central Museum of Textiles, City Art Gallery, Manhattan Gallery, Patio Art Center, Fokus Łódź Biennale Club, Wschodnia Gallery, Film Museum, Zona Łódź Art Center) co-creating many other artistic projects, so called "pre-events" and accompanying events which began in October 2009 and are to finish in September 2011

The organizers aimed at using urban, esthetic and sociological specificity of the main street in Łódź in a creative way. Moreover they intended to focus on two of the most radical artistic streams of the 60s and 70s, conceptualism and Fluxus by demonstrating how strong impact they had on generations of artists on both sides of the "wall". Łódź Biennale was organized within the project of Łodź Town Council resolution named "Art without limits - record of transformation and exploration".


Urząd Miasta Łodzi


miejsca festiwalu
festival veues


Patio Centrum Sztuki

Galeria Wschodnia

Fokus Łódź Biennale

Muzeum Sztuki

Galeria Wymiany

Muzeum Kinematografii

Łódzki Dom Kultury

Galeria Imaginarium

Poleski Ośrodek Sztuki

Osrodek Działań Artystycznych


partnerzy


Wytwórnia Filmów Oświatowych

Lejart Promocja Sztuki


patroni medialni
media patronage


TV Toya

TV Toya

arteon

artluk

artserwis

Plaster Łódzki

Łódź-art

Kalejdoskop

Valid XHTML 1.0 Transitional