nagłówek
kontakt
statut

Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja zawiązało się w 2009 roku z inicjatywy osób organizujących Festiwal Sztuka i Dokumentacja, który odbywa się co roku w Łodzi. Stowarzyszenie wydaje pismo naukowe "Sztuka i Dokumentacja", którego celem jest publikowanie wyników badań nad sztuką współczesną oraz materiałów źródłowych. Stowarzyszenie gromadzi archiwum dokumentacji, które może być wykorzystywane do działalności naukowej, edukacyjnej i promocyjnej. Członkami stowarzyszenia są osoby aktywnie zajmujące się sztuką współczesną: artyści różnych mediów, kuratorzy, krytycy i historycy sztuki oraz wykładowcy akademiccy.

Łukasz Guzek, historyk sztuki, zajmuje się krytyką sztuki, wykłada w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Józef Robakowski, jeden z najbardziej znanych polskich artystów sztuki mediów, obecnie wykłada w PWSFTiTV w Łodzi; wraz z Izabelą Lejk Robakowską prowadzi Galerię Wymiany. Ryszard W. Kluszczyński, specjalista od sztuki nowych mediów, wykłada na Uniwersytecie Łódzkim. Tomasz Komorowski, artysta i kurator, pracuje w Muzeum Kinematografii w Łodzi i w PWSFTiTV w Łodzi. Aurelia Mandziuk, artystka grafik, prowadzi galerię Biblioteka w Łodzi, wykłada na Politechnice Łódzkiej i AHE w Łodzi. Adam Klimczak, artysta, współorganizator kolejnych edycji Konstrukcji w Procesie; wraz z Jerzym Grzegorskim (artysta fotografik) i Eweliną Chmielewskš prowadzi Galerię Wschodnia w Łodzi. Stanisław Piotr Gajda i Gordian Piec, współtworzą Grupę Restauracja Europa, od 1998 roku organizują Międzynarodowy Festiwal Sztuki Performance 'Interakcje' w Piotrkowie Trybunalskim. W tym samym mieście prowadzą też Ośrodek Działań Artystycznych (ODA). Anka Leśniak, artystka i historyczka sztuki; od 2006 roku wraz z Karoliną Jabłońską, krytyczką i historyczka sztuki prowadzi internetowy portal o sztuce w Łodzi www.lodz-art.eu oraz portal anglojęzyczny www.livinggallery.info Agnieszka Kulazińska, kuratorka, pracuje w Galerii Łaźnia w Gdańsku. Norbert Trzeciak, artysta, fotografik, projektant graficzny. Małgorzata Kaźmierczak historyczka, tłumaczka j.ang., prowadzi portal anglojęzyczny www.livinggallery.info Alicja Cichowicz, kurator w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Justyna Aulak, artystka. Artur Chrzanowski, artysta, pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.


Art & Documentation Association was founded in 2009 from the initiative of the organisers of the Art and Documentation Festival, which takes place every year in Lodz (Poland). The Association is a publisher of a peer-reviewed, scholarly journal 'Art and Documentation', whose aim is to publish the results of contemporary art research and primary sources. The Association collects art documentation for the purposes of education, research and promotion. The members of the association are people actively engaged in contemporary art: artists of various media, curators, art critics and historians and academic teachers.

Lukasz Guzek, art historian and critic, a lecturer at the Academy of Fine Arts in Gdansk. Joseph Robakowski, one of the most famous Polish media artists, currently teaches at the PWSFTiTv (Film School) in Lodz; together with Izabela Lejk-Robakowska they run the Exchange Gallery. Richard W. Kluszczynski, new media art specialist, teaches at the University of Lodz. Tomasz Komorowski, artist and curator, works in the Film Museum in Lodz and teaches at the PWSFTiTv (Film School) in Lodz. Aurelia Mandziuk, artist and graphic, runs the Biblioteka Gallery in Lodz, teaches at the AHE and Polytechnic in Lodz. Adam Klimczak, artist, a co-organizer of several editions of the Construction in Process; together with Jerzy Grzegorski (photographer) and Ewelina Chmielewska they run the Wschodnia Gallery. Stanislaw Piotr Gajda and Gordian Piec, work together as Restauracja Europa Group, since 1998 they have organised 'Interakcje' - an International Performance Art Festival that takes place every year in Piotrków Trybunalski (near Lodz). Anka Lesniak, artist and art historian; since 2006, together with Karolina Jablonska, art critic and historian they run an art web site www.lodz-art.eu and an English-language www.livinggallery.info. Agnieszka Kulazinska, art curator, works in the Laznia Art Center in Gdansk. Norbert Trzeciak, artist, photographer, graphic designer. Malgorzata Kazmierczak, historian, English translator, runs www.livinggallery.info. Alicja Cichowicz, curator in the Film Museum in Lodz. Justyna Aulak, artist. Artur Chrzanowski, artist, works at the Academy of Fine Arts in Lodz.

członkowie

Łukasz Guzek

prezes

Adam Klimczak

wice prezes

Anka Leśniak

skarbnik

Aurelia Mandziuk

sekretarz

Stanisław Piotr Gajda

sekretarz

Norbert Trzeciak

przewodniczący
komisji rewizyjnej

Izabela Robakowska

komisja rewizyjna

Ryszard W. Kluszczyński

członek założyciel

Tomasz Komorowski

członek założyciel

Jerzy Grzegorski

członek założyciel

Gordian Piec

członek założyciel

Ewelina Chmielewska

członek założyciel

Małgorzata Kaźmierczak

członek zwyczajny

Alicja Cichowicz

członek zwyczajny

Justyna Aulak

członek zwyczajny

Artur Chrzanowski

członek zwyczajny

Justyna Jakóbowska

członek zwyczajny

Katarzyna Ruszkowska

członek zwyczajny

Tomasz Załuski

członek zwyczajny

Ewa Bloom-Kwiatkowska

członek zwyczajny

Jolanta Rudzka-Habisiak

członek zwyczajny

Jolanta Wagner

członek zwyczajny

Marta Ostajewska

członek zwyczajny

Agnieszka Chojnacka

członek zwyczajny

Monika Czarska

członek zwyczajnyKRS 0000328118
REGON 100706010
NIP 7252005360Stowarzyszenie przeznacza wszystkie donacje na realizację projektów artystycznych i badania naukowe nad sztuką współczesną.

The Association uses all donations to complete art projects and conduct scholarly research on contemporary art.