nagłówek
kontakt
statut

BACK

Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja
STATUT

I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

a) Sztuka i dokumentacja jest nazwą stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną.
b) Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Dla realizowania swoich celów statutowych
stowarzyszenie może prowadzić działalność również na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
c) Siedzibą stowarzyszenia jest Łódź.
d) Stowarzyszenie ma prawo posiadać, nabywać i zbywać wszelkie prawa majątkowe
oraz zawierać dopuszczone prawem polskim umowy.
e) Stowarzyszenie jest osobą prawną uprawnioną do używania pieczęci.
Pieczęć stowarzyszenia jest prostokątna, zawiera nazwę stowarzyszenia i aktualne dane teleadresowe.
f) Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.

II. Cele i środki działalności.

1. Cele

a) Skupienie we wspólnym działaniu osób aktywnie zajmujących się sztuką współczesną
b) Organizowanie i wspieranie praktyk artystycznych łączących się
z zagadnieniem związku sztuki i dokumentacji.
c) Organizowanie i wspieranie teorii i krytyki sztuki podejmującej
zagadnienia związku sztuki i dokumentacji.
d) Praca naukowo-badawcza i edukacyjna polegająca na:
- Upowszechnianiu informacji o sztuce wsp.
- Edukacji w dziedzinie sztuki wsp.
- Archiwizacji i gromadzeniu dokumentacji sztuki wsp. oraz jej udostępnianiu.
e) Opieka nad działalnością Galerii Wschodnia w Łodzi.
f) Udzielanie wszelkiej pomocy artystom w realizacji ich zamierzeń.
g) Wspomaganie inicjatyw zgodnych z ideami stowarzyszenia.

2. Środki.

a) Dla osiągnięcia tych celów stowarzyszenie organizuje
doroczny festiwal "Sztuka i dokumentacja"
oraz prowadzi archiwum dokumentacji sztuki wsp.
b) Inicjuje i realizuje projekty artystyczne i kuratorskie dotyczące sztuki wsp.
c) Inicjuje i realizuje projekty naukowo-badawcze nad sztuką wsp.
d) Tworzy bazy danych dokumentacji sztuki wsp. oraz dokumentację działalności
naukowo badawczej i krytycznej.
e) Organizuje konferencje, panele dyskusyjne i inne formy żywej wymiany myśli.
f) Prowadzi portal internetowy.
g) Prowadzi działalność wystawienniczą.
h) Digitalizuje materiały archiwalne.
i) Tłumaczy teksty o sztuce i teksty źródłowe.
j) Publikuje teksty i inne materiały.
k) Nawiązuje i utrzymuje kontakty z ośrodkami i organizacjami o pokrewnych celach
programowych na całym świecie.
l) Przyznaje stypendia twórcze i nagrody.
m) Może prowadzić działalność odpłatną.

III. Prawa i obowiązki członków.

a) Członkowie dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
b) Członkiem stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna i prawna
realizująca cele stowarzyszenia, zgodnie z art.3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
c) Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.
d) Przyjęcia nowych członków i nadania członkostwa honorowego dokonuje
Walne Zgromadzenie na wniosek (rekomendację) jednego z członków.
e) Do przyjęcia kandydatury potrzebna jest większość 2/3 głosów
obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
f) Głosowanie jest jawne.
g) Osoba mająca zamiar przystąpić do stowarzyszenia może brać udział w jego pracach
bez prawa głosu do czasu przegłosowania kandydatury na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
h) Przynależność wygasa w przypadku śmierci lub poprzez pisemną rezygnację z aktywności
w ramach stowarzyszenia, pozbawienie członkostwa
przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów
obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
Przyczyną pozbawienia członkostwa jest brak realizacji obowiązków członka.
i) Członek zwyczajny stowarzyszenia jest obowiązany i uprawniony
brać udział we wszelkich pracach stowarzyszenia.
j) Członek zwyczajny stowarzyszenia prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
k) Członek zwyczajny stowarzyszenia czynne i bierne prawo wyborcze.
l) Członkowie wspierający nie posiadają prawa wyborczego.
m) Członkowie wspierający mają tylko głos doradczy.
n) Członkowie honorowi nie posiadają prawa wyborczego.
n) Członkowie honorowi mają tylko głos doradczy.
n) Każdy członek prawo do pomocy stowarzyszenia w realizacji indywidualnych
i grupowych przedsięwzięć zgodnych z celami stowarzyszenia.
o) Każdy członek prawo do pełnej wiedzy na temat działalności stowarzyszenia.
p) Każdy członek stowarzyszenia ma obowiązek płacenia
składki członkowskiej.

IV. Fundusze i majątek.

a) Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy oraz fundusze.
b) Prawo dysponowania i zarządzania majątkiem i funduszami ma Zarząd
odpowiedzialny przed Walnym Zgromadzeniem.
c) Fundusze składają się ze składek członków
oraz dotacji, subwencji, darowizn, fundacji, zapisów, spadków,
dochodów z działalności statutowej,
przychodów uzyskanych z prowadzenia działalności odpłatnej.
d) Zarząd może upoważnić członków do dysponowania funduszami
w ramach realizowanych przez nich projektów zgodnych z celami stowarzyszenia.

V. Władze.

a) Władzami stowarzyszenia są Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.
b) Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd obowiązkowo raz w roku,
częściej w zależności od potrzeb.
c) Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia członków osobiście
za potwierdzeniem odbioru lub pisemnie o terminie i miejscu Zgromadzenia
nie później niż na 15 dni wcześniej (decyduje data stempla pocztowego).
d) Zarząd jest obowiązany zwołać Zgromadzenie na wniosek 1/3 członków. Prawo do zwołania
Walnego Zgromadzenia posiada Komisja Rewizyjna.
e) Przewodniczącego Zgromadzenia wybierają członkowie na wniosek zebranych.
f) Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 2/3 członków.
g) Uchwały dotyczące statutu i rozwiązania stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów
przy obecności przynajmniej 2/3 członków.
h) Zgromadzenie jest ważne przy obecności przynajmniej 2/3 członków.
i) Głosowania odbywają się jawnie, chyba że większość zebranych postanowi inaczej.
j) Głosowanie odbywa się osobiście. W uzasadnionych wyższą koniecznością przypadkach nieobecny
może udzielić innemu członkowi pisemnego pełnomocnictwa.

VI. Walne Zgromadzenie.

a) Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy uchwalanie statutu
i dokonywanie w nim zmian oraz ustalanie wewnętrznych regulaminów.
b) Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
c) Przyjmowanie nowych członków.
d) Rozwiązanie stowarzyszenia na wniosek 2/3 członków.
e) Określanie celów programowych stowarzyszenia.
f) Podejmuje decyzję o połączeniu z innym stowarzyszeniem.
g) Udziela absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
h) Rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu.
i) podejmuje decyzje o podjęciu i zakończeniu działalności gospodarczej.
j) Podejmuje uchwały nie zastrzeżone do kompetencji innych władz.

VII. Zarząd.

a) Władzą wykonawczą stowarzyszenia jest Zarząd wybierany na Walnym Zgromadzeniu.
b) Zarząd reprezentuje stowarzyszenie.
c) Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
d) Zarząd składa się z 5 osób: prezesa, wiceprezesa, dwóch sekretarzy, skarbnika
wyłonionych w głosowaniu wewnętrznym Zarządu.
e) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
f) Zarząd rozporządza majątkiem ruchomym i nieruchomym stowarzyszenia.
g) Zarząd składa Walnemu Zgromadzeniu propozycje programowe.
h) Ustala wysokość składek.
i) Do ważności uchwały potrzebna jest obecność trzech członków Zarządu.
j) Prezes zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.
k) W razie równości głosów prezes ma głos rozstrzygający.
l) Dokumenty nie pociągające za sobą zobowiązań finansowych nabierają mocy prawnej
po podpisaniu ich przez prezesa stowarzyszenia.
m) Prezes może to prawo przekazać pisemnie innym członkom Zarządu.
n) Wszelkie zobowiązania majątkowe stowarzyszenia nabierają mocy prawnej
po podpisaniu przez trzech członków Zarządu, w tym prezesa i skarbnika.
o) Zarząd informuje członków o swojej działalności.

VIII. Komisja Rewizyjna.

a) Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zgromadzenie
na okres czterech lat i składa się z trzech osób.
b) Komisja Rewizyjna kontroluje działalność merytoryczną i finansową Zarządu i stowarzyszenia
przynajmniej raz w roku i składa z niej sprawozdanie na Walnym Zgromadzeniu.
c) Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi
z ustaleń kontroli i domagać się wyjaśnień.
XI. Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą w razie trwałego zaprzestania pełnienia obowiązków
przez członków tych organów uzupełnić swój skład w ilości nie przekraczającej 1/3 stanu osobowego.
Uzupełnienia podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

X. Postanowienia końcowe.

1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zgromadzenie
powołuje Komisje Likwidacyjną
w skład której wchodzą Zarząd i członkowie stowarzyszenia
wskazani przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Likwidacyjna.
a) Przejmuje pod zarząd majątek ruchomy i nieruchomy stowarzyszenia.
b) Sporządza kompletny inwentarz majątku.
c) Zabezpiecza składniki majątkowe.
d) Do roku od rozwiązania przekazuje majątek stowarzyszenia instytucji której cele i zadania
są najbardziej pokrewne, a która została wskazana przez Walne Zgromadzenie uchwalające likwidację.

członkowie

Aurelia Mandziuk

członkini założycielka
prezeska
grupa Frakcja

Łukasz Guzek

członek założyciel
wice prezes

Anka Leśniak

członkini założycielka
skarbniczka
grupa Frakcja

Monika Czarska

członkini zwyczajna
sekretarz
grupa Frakcja

Roksana Kularska-Król

członkini zwyczajna
sekretarz
grupa Frakcja

Ewa Bloom Kwiatkowska

członkini zwyczajna
komisja rewizyjna

Izabela Maciejewska

członkini zwyczajna
komisja rewizyjna
grupa Frakcja

Małgorzata Kaźmierczak

członkini zwyczajna
komisja rewizyjna

Norbert Trzeciak

członek założyciel

Ryszard W. Kluszczyński

członek założyciel

Tomasz Komorowski

członek założyciel

Tomasz Załuski

członek zwyczajny

Jolanta Rudzka-Habisiak

członkini zwyczajna

Jolanta Wagner

członkini zwyczajna

Marta Ostajewska

członkini zwyczajna
grupa Frakcja

Beata Marcinkowska

członkini zwyczajna
grupa FrakcjaKRS 0000328118
REGON 100706010
NIP 7252005360